KUMA'S FACTORY

「唐版 俳優修行」
"Haiyu Shugyo"

1977
109.3×79cm